KÜLTÜREL GÖRELİLİK TOPLUMSAL UYUM VE ÇATIŞMA

cultural relativism

Kültürel görelilik

Kültürel Görelilik için orijinal itici güç, kültürlerin doğru ve yanlış görüşlerinde önemli ölçüde farklılıklar olduğu gözleminden kaynaklanmaktadır. Ama ne kadar farklılar? Farklılıklar olduğu doğrudur. Ancak, bu farklılıkların kapsamını abartmak kolaydır. Çoğu zaman, dramatik bir farklılık olarak görülen şeyleri incelediğimizde, kültürlerin göründüğü kadar farklılık göstermediğini görürüz.

Temel olarak kültürel değerler, o toplumun kabul ettiği doğru ve yanlışlar. İçinde yaşanılan coğrafya ile, iklimle, yaşam standartları ile, teknoloji ile doğrudan bağıntılıdır ve bu şartlar değiştikçe kültürde buna bağlı olarak,sosyal hayatlarında değişimler gözlenir. Bu noktada kültürün bir dinamiği olarak en durağan unsur dindir. 

Ahlak Nedir

Ahlak toplumdan, topluma değişebilen ve sosyal olarak onaylanmış alışkanlıkları ifade etmek  için uygun bir terimdir. Kültürel Görecelik, ahlakın doğasıyla ilgili bir teoridir. Farklı kültürlerin, kendi öncüllerinden, kendi atalarından devraldıkları, zaman içinde toplumun kabulünü almış farklı ahlaki kodları vardır. Dolayısıyla ahlakta tüm dünyaya mal edilebilecek net ve nesnel bir “gerçeklik” yoktur. Doğru ve yanlış sadece belli bir zaman diliminde, belli bir toplulukça kabul görmüş fikirlerden ibarettir ve fikirler kültürden kültüre değişir.

Bu düşünce dizisi hem yaşadığınız zaman dilimi, hem de koca bir dünya tarihinden örnekler ve kanıtlar barındırıyor, muhtemelen daha fazla insanın, etik konusunda şüpheye kapılmasına sebep oluyor. Kültürel Görecelik, ahlakın nesnelliği ve evrenselliğine dair sıradan inancımızı zorluyor. Aslında, etikte evrensel gerçek diye bir şey olmadığını söylüyor; Sadece çeşitli kültürel kodlar var ve bizler dahil olduğumuz kültürün doğrularına aşinayız.

Kültürel Farklılıklar, Doğru ve Yanlış Kavramları

Kültürel görecelik, bir anlamda başkalarının, özellikle farklı kültürlerin davranışlarını yargılamanın veya küçük görmenin kibirden ibaret olduğunu ve hoşgörünün, kültürel etkileşimlerde bağlayıcı bir özellik olduğunu gösteriyor.

Teorik düzeyde, kültürel görecelik, akıl ve nesnel gerçekliği göz ardı eder. Gerçekte, teori, nesnel gerçekliğin, insanın zihninden, duygularından, arzularından, bağımsız olması gerektiğini varsayar. Ancak farklı kültürlerin aynı olay karşısında geliştirdiği farklı ahlak yargıları vardır,  dolayısıyla her toplum kendi kültürel görüşlerine dayanarak kendi yargılarını geliştirir.

Örneğin intihar etmek Eskimo kültüründe, yaşlanmış ve güçten düşmüş bireylerden beklenen ve toplumca kabul gören bir davranıştır. Bu davranış modeli, tarım toplumu öncesi ilkel avcı topluluklardan gelir. Oysaki İntihar, hem Batı hem Doğu toplumlarında, hem de semavi dinlerde reddedilen, kabul edilmeyen bir davranıştır. Eskimolara bu konuda ahlak dersi vermek veya yargılamak ne derece doğru olabilir.  

Etik ve kültürel görelilik

Ahlak dünyasında, kültürel görecelilik etik kavramının himayesi altındadır. Etik görelilik, evrensel bir ahlak standardı olmadığını söyler. Kültürel görecelik, etik bir teori olarak  eylemin, o eylemin gerçekleştiği toplumun kültürüne bağlı kalması halinde ahlaki olduğunu belirtir. Bir toplum için ahlaki görülen bir davranış, farklı bir kültüre sahip farklı bir toplumda, ahlaksızca bir davranış olarak nitelendirilebilecektir.

cultural relativism

Pragmatizm ve Kültürel Görelilik

Pragmatizm, kültürün, her toplumun ihtiyaçlarına, o toplum için en faydalı seçimin ne olduğunun belirlenmesi göre şekillenmesi gerektiğini belirtir. Pragmatizme göre bir davranış şekli işe yarıyorsa, faydalı sonuçlar veriyorsa doğrudur. Doğru ve yanlış, pragmatizmde faydalı ve işe yarar sonuçlara göre belirlenir. 

Pragmatik bakış açısına örnek vermek gerekirse, avcı ve toplayıcı toplumlarda çok eşliliğin olması, anaerkil topluluk yapısına sık rastlanması, avcı toplulukların yapısı ve hayat şartları gereği ortaya çıkmıştı. Av faliyetlerinde yaşanan can kayıpları, yiyecek kaynaklarına ulaşmak için sürekli hareket halinde olmaları çekirdek aile kurulmasını imkansız kılıyordu, üremenin mümkün olduğunca çok seçenekle teşvik edilmesi, çocukların tek bir anne baba ile değil kollektiv olarak toplulukça bakılması toplumun devamı için faydalıydı. 

İlkel avcı topluluklar için çok eşliliğin ahlaklı ya da ahlaksız bir davranış olduğunu söylemek pragmatik bakış açısıyla anlamsızdı. Bu durum sadece faydalı ve gerekliydi.
Bu fayda tarım toplumunda sona erdi

Kültürel Görelilik ve Ahlaki Kodlara Dair Önermeler


- Farklı toplumların farklı ahlaki kodları vardır.
- Bir toplumsal kodu diğerinden daha iyidir diye yargılamamızı sağlayacak objektif bir standart yoktur.
- Ahlakta "evrensel gerçek" yoktur; Yani, tüm halkları tüm dünyayı kapsayacak bir evrensel ahlak standardından bahsedilemez.
- Bir toplumun ahlaki kodu o toplumda neyin doğru olduğunu belirler; Bir toplumun ahlaki kodu belli bir eylemin doğru olduğunu söylerse, o eylem en azından o toplum içinde doğrudur.
- Diğer toplumların, farklı kültürlerin davranışlarını yargılamak sadece kibirdir. Hoşgörüye sahip olmayan toplumlar, sahip oldukları kültürel çeşitliliği muhafaza edemez, farklı kültürlerle sağlıklı ilişkiler kuramaz dosthane ilişkiler geliştiremezler. 
.

KÜLTÜREL GÖRECELİLİK TOPLUMSAL UYUM VE ÇATIŞMA

Kültürel Göreceliğin Avantajları Nelerdir?


1. Kültürel Görecelik İşbirliğini teşvik eden bir sistemdir 

Farklılıklar toplumları dirençli, değişime karşı hazır ve işbirliği varsa güçlü kılar. Kültürel farklılıklar taşıyan grupların deneyimleri ve düşünce yapılarında farklılıklar görülür. Farklılıkların doğru değerlendirilmesi ve işbirliği daha güçlü bir toplum için potansiyel yaratır. Her bir bireysel başarı tanımı, birbirimizle daha güçlü bağlar kurmamızı ve potansiyel olarak daha fazlasını elde etmemizi sağlar.  

2. Kültürel Görecelik Eşitliğin mümkün olduğu bir toplum yaratır 

Bir toplumda farklılıklara karşı eşit haklar tanımlanmamışsa, bir grubun hegamonyası hakimse, insanlar diğer insanların üstüne basarak yükselirler. Ayrımcılık, kadınların karşı karşıya olduğu ücret azlığı, azınlık gruplarının karşılaştığı politik baskı, ekonomik sınıfların yaşadığı eğitim eşitsizliği gibi örneklerle karşımıza çıkar. Bu tip toplumlar incelendiğinde, şiddet eylemlerinin sık görüldüğü, toplumsal dayanışmanın zayıf, sosyal ve ekonomik açıdan istikrarsız ülke modelleri gözlenir.

Kültürel görecelilik, bireyin ahlaki kurallarını başkalarının ahlak kurallarını tanımlamadan tanımlamasına izin verir. Her insan böyle bir toplumda ayrıdır. Bu ayrım eşitlik yaratır, çünkü her bir kişi kendi başarı tanımını belirleyebilir. Kültürel görecelik, dayanışma kültürü, çok seslilik, eşit haklar gibi kavramlarla o toplumda, edebiyat, sanat, bilim başta olmak üzere her alanda maksimum kapasitenin ortaya çıkmasına sebep olur. 

3. Kültürel Görecelik Meslek Seçimleri  

Modern toplumda, insanlar kendi durumları nedeniyle belirli kariyer seçeneklerine doğru yönlendirilmektedir. Lisan eğitimi veya mesleki eğitim veya eğitimden feragat ederek erken yaşta bir ticari girişim seçenekler arasındadır. Sahip olabileceğiniz ve sahip olamayacağınız şeylerin tanımlarını siz belirlersiniz.  

Her bir kişi, zayıf yönleri yerine güçlü yönlerine odaklanabilmesi için teşvik edilirse, toplumun bütünü için sağlıklı sonuçlar ortaya çıkar. 
Kültürel görecelik içinde sunulan fırsat eşitliği ve bireysel seçimlere duyulan saygı bu özgür ortamı sağlar. Kast toplumlarında sadece belirli kişilerin belirli işleri yapabilmesi söz konusudur. Ekonomik adaletsizlikler yaşayan toplumlarda herkesin, en çok maddi gelir elde edebilecekleri bir kaç mesleğe hücumu söz konusudur.

 
4. Saygı, kültürel görecelik sistemi içinde teşvik edilir

Çok kültürlü bir toplumu ele alın. İnsanlar farklı kültürlerden geliyor. Farklı fikirleri var. Farklı başarı tanımlarını takip ederler. Böyle bir sistem bireyin tanımını bir grup tanımı yerine teşvik ettiği için, bireye duyulan saygı, bireyin özellikleri, bireyin yaptıkları ön plana çıkar. Herhangi bir gruptan olduğunuz için size gösterilen yapay saygı, herhangi bir gruptan olduğunuz için sahip olduğunuz düşünülen özellikler söz konusu değildir. Kültürel görecelik grup kültüründen çıkıp, toplumdaki bireylerin tek tek karşılaşmasını, birbirini tanımasını sağlar.

5. Kültürel Görecelik İnsan kültürlerini korur 

İnsanlık, çok çeşitli düşünceler, gelenekler, fikirler ve uygulamalar içeren çok sayıda kültürden, toplumdan ibarettir. Tarihe bakıldığında, farklı ülkelerin veya toplulukların, bir diğerini, dini, etnik, ticari vs farklı sebeplerden dolayı kendine benzetmeye, asimile etmeye, değiştirmeye çalıştığı görülmüştür. Kültürel görecelik teorisi altında, farklı kültürlerin birlikte yaşama fikri bir zenginlik ve gereklilik olarak görülür.

6. Kültürel görecelik, yargısız bir toplum yaratır

Bugünün dünyasında başkalarını yargılamak için çok eğitimliyiz, hatta ikinci bir düşünce bile vermiyoruz. Birisine bakıp, “Sevmemek bana,” bir yargıdır. Kültürel görecelik teorisi altında, yargı gider. Seni yargılayan tek kişi kendin. Sizinle aynı fikirde olmayan insanlar kendi bireysel baloncukları için kendi kodlarını ve standartlarını belirleyebilirler. Başkaları için endişelenmek yerine, sadece kendiniz için endişeleniyorsunuz.


cultural relativism

7. Ahlaki görecelik, kültürel rölativizmden dışlanabilir

Her kültür, kültürel rölativizm teorisi altında bir birey olarak ele alınabilir. Bu, bir kültürün ahlaki kodlarının tanımlanabildiği ve insanların onu izlediği bir beklentinin uygulanabileceği anlamına gelir. Diğer kültürler böyle bir kısıtlama oluşturmayabilir ve diğerleri böyle bir kısıtlamanın kültürel göreceliğin gerçek bir biçimi olmadığını söyleyebilirler, böyle bir sistemdeki insanlar kendileri için en anlamlı olanı yapabilirler. Bir kültürün ahlak tanımlarına değil sadece geleneklerine odaklanabilirsiniz.

8. Toplumsal standartlara dayanarak kişisel ahlaki kodları kolaylıkla oluşturabiliriz 

Bir kararın “doğru” ya da “yanlış” olup olmayacağını belirlemek için, kültürel görecelik, bireylerin toplumlarının veya kültürlerinin standartlarına başvurmalarına izin verir. Bu durumu basitçe test edebiliriz. Kültürün ahlaki kurallarına istinaden bir soru sorulmalıdır: Eylem kültürel ahlak kurallarına uyuyor mu? Eğer uyduğu düşünülüyorsa, eyleme izin verilir. 

Uyumsuzluk yaşanan durumlar çok kültürlü toplumlar için sınav niteliğindedir. 
İnsanlık tarihi gösteriyor ki, kentleşme, teknoloji, sanat ve fikir akımları, yaşam standartları gibi konularda yaşanan değişimler, iki farklı kültürün karşılaşmasından daha köklü kültürel değişimlere sebep olmuştur. Bu da gösteriyor ki, her kültür için değişimin kaçınılmaz olduğu veya en azından farklı durumlara dair doğru ya da yanlış şeklindeki ahlak kodlarının değiştiği durumlar yaşanmıştır.

9. Kültürel Görecelik Kültürel koşulu durdurur

İnsanlar, tutumlarını, düşüncelerini ve inançlarını, düzenli olarak etkileşimde oldukları kişilere uyarlama eğilimindedir. Bu kültürel koşullandırma ve insanların bireysel bakış açısına sahip olmasını engelliyor. Kültürel rölativizm bunu durdurur.


cultural relativism

Kültürel Göreceliğin Dezavantajları Nelerdir?


1.  Kişisel önyargı ile beslenen bir sistem oluşturur. 

İnsanlar benzer düşünceler ve hisleri olan diğer kişilerle olmayı tercih ederler, bu yüzden kendilerini birbirinden farklı hayat görüşü topluluklara ve sosyal gruplara ayırırlar. İnsanlara kendi ahlaki kodlarını tanımlama gücü verildiğinde, o zaman kendi kişisel önyargılarına dayalı olarak bunu yaparlar. Belirgin bir kültürün doğru yanlış tanımlarını paylaşmayan bir toplumda, her kültür kümesi kendi doğru ve yanlışlarına göre hareket etmeye başlar.

2. Kültürel Görecelik kaos yaratır. 

Kendi ahlak kurallarını uygulayabilen insanlar, ortak bir “yanlış” ya da “doğru” kavramında uzlaşamadıkların da kaos doğar. Kızına bir erkek eli değmesini cinayet sebebi sayan bir kişi ile, elele dolaşmanın romantizmin bir parçası olduğuna inanan diğer bir kişinin kendi doğrularına göre yaşayabileceği ortak bir toplum söz konusu olamaz. 

3.  Kültürel Görecelik,  Humanizm ve Saldırganlık

İnsanların bir kısmı hukuk veya dine dayalı bir ödül sitemine ihtiyaç duymadan, akraba, ırkdaş, dindaş, yoldaş olmadan insanları sevme, insanlara iyilik yapma eğilimindedir. Bu yüzden kültürel görecelik düşüncesi humanist olarak tabir edilen insanlar için çok çekicidir. Ancak insanların çok büyük bir çoğunluğu, özellikle yabancılar hakkında negatif eğilimlere sahiptir. Ortak noktalar bulamadıkça insanları sevme ve kabullenme eğiliminde değildirler.  İnsanların pek çoğu, çıkarları el verdiğinde, hırsları, arzuları, kibirleri ağır bastığında, başka insanların haklarını gasp etme eğilimindedir. Bu gibi durumlarda özellikle farklı kültürden, farklı toplumdan olan insanlara karşı olan saldırganlıklar artar.

4. Kültürel Görecelik Çeşitlilik eksikliğini teşvik edebilir 

Kültürel görecelilik, bireyci bir bakış açısını teşvik eder, bu yüzden çeşitliliği destekliyor gibi görünse de, aslında çeşitliliğe ve eşitliğe inanmayan insanların kendi doğrularını dile getirmelerine ortam sağlayacaktır. Kültürel görecelilik çerçevesinde insanların kendi doğrularını dile getirmesine müsaade edilirse. Köleliği savunanlar, ırkçılar, kadınlara oy hakkı tanımayanlar, çocukları ucuz işçi olarak kiralayanların kendi doğrularını uygulamasına ortam doğar. Toplumlar, başkalarının pahasına gelebilecek bireysel kazanımlar olduğunda, çeşitlilik yaratamazlar.

cultural relativism

5. Kültürel Görecelik İnsanları birbirinden uzaklaştırır 

Kültürel görecelilik, güçlü yanlarını paylaşmak için bir araya gelen insanları teşvik etse de, insanları birbirinden ayırmaya da teşvik edebilir. Kültürel görecelik, insanların hürriyetlerini, can güvenliklerini tehdit edecek kadar farklılıklar gösterebilir. Sorunlarını, polisi aramak, kanuna başvurmak yerine düello ile çözen bir topluluk düşünün ve aynı mahallede yaşıyorsunuz, onlarla ne derece muhatap olma riskine girersiniz. 

6. Kültürel Görecelik Ahlaki ilerlemeyi sınırlayabilir 

Ahlaki ilerleme fikrine baktığımızda, dışlayıcı olmak yerine daha kapsayıcı olmaktan bahsedilir. Ortak doğruların arttırılması, yanlışların yaşanmaması için ortak kurallar ve uzlaşı noktaları tasarlanır. Toplulukların ortak değerlerinin gelişmesinde ve kaynaşma süreçlerinin yaşanmasında, kanun koyucu ve uygulayıcılardan çok, büyükler, ileri gelenler, kanaat önderleri ve yenilikçilerin uzlaşması belirleyicidir. Ancak çok farklı kültürler mevzubahisse ortak doğrular bulmak, uzlaşma noktaları yakalamak o derece zorlaşacaktır. 

7. Kültürel Görecelik İnsanlığın ilerlemesini sınırlayabilir

Kültürel rölativizm kavramını genellikle ilerleme olarak düşünürüz, ama çoğu zaman durum tersidir. Bir standardı bir diğeri ile karşılaştırıp yargılayabilme imkanını ortadan kaldırdığınızda, o zaman mevcut bir toplumu ya da kültürü, geçmiş tecrübelerle, aşılan yollarla karşılaştırma şansını da kaybederiz. 

Her bir olay ve yeni bir durum, eskisiyle karşılaştırılamayacağından hiçbir başarı tanımı uygulanamaz. Kadınların oy hakkını ele alalım, geçmiş toplumlarda kadınların oy kullanmasına izin vermemek kültürel açıdan da “haklı” idi. rölativizm, kültürel bir olguyu doğru ya da yanlış olarak yargılamaya izin vermediği için, demokratik açıdan yaşanan bu ilerlemeyi, kültürel açıdan bir başarı veya doğru kabul etmek mümkün değildir.

YORUMLAR

BLOGGER: 2
  1. serdar özcan9 Temmuz 2018 23:49

    gelenek, görenekler de aslında kültürel görelilik örneklerinden. Arap toplumunda kız çocuklarını gömmek kötü bir gelenekti. düğün esnasında testi kırmak, yerde nar parçalamak gibi gelenekler mevcut. aslında bu tür farklılıklar kültürel etkileşimler, farklılıklar, çatışmalar, kaynaşmalar sonucunda ortaya çıkan sosyolojik renkler.
    toplumların birlik ve beraberliklerini sağlamanın en önemli yollarından birisi de farklılıklara saygı duymayı öğretmek. aslında evrensel kurallara uyan her birer diğerlerinin de haklarına saygı duymakta. biz toplum olarak bizlere indirilen ilahi, evrensel,adaletli kuralları uygulayabilsek ne savaşlar olur ne de anlaşmazlıklar. saygılarımla

    YanıtlayınSil
  2. Kültürel görelilik toplumsal uyum ve çatışma konusunu detaylıca ele alıp madde madde açıklamanız çok güzel olmuş. faydalandım çok teşekkür ederim.

    YanıtlayınSil

Feat:
Ad

ARKEOLOJi,16,BiLiM,10,FELSEFE,6,MiTOLOJi,2,PSiKOLOJi,6,SANAT,9,SOSYOLOJi,9,TARiH,14,
ltr
item
uztarih.com l Tarih kainatın vicdanıdır: KÜLTÜREL GÖRELİLİK TOPLUMSAL UYUM VE ÇATIŞMA
KÜLTÜREL GÖRELİLİK TOPLUMSAL UYUM VE ÇATIŞMA
https://2.bp.blogspot.com/-eiMEOduaqkI/W0NPInd-8BI/AAAAAAAAG6c/ZRBXLsOZhu00ctBnjAzTaWFHPH56zxLMgCLcBGAs/s640/KULTUR_6.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-eiMEOduaqkI/W0NPInd-8BI/AAAAAAAAG6c/ZRBXLsOZhu00ctBnjAzTaWFHPH56zxLMgCLcBGAs/s72-c/KULTUR_6.jpg
uztarih.com l Tarih kainatın vicdanıdır
https://www.uztarih.com/2018/07/kulturel-gorelilik-toplumsal-uyum-ve.html
https://www.uztarih.com/
https://www.uztarih.com/
https://www.uztarih.com/2018/07/kulturel-gorelilik-toplumsal-uyum-ve.html
true
518256124328164008
UTF-8
Tüm İletiler Yüklendi İleti bulunamadı HEPSİNİ GÖR Devamı Yanıtla Yanıtı İptal Et Sil Tarafından Ana Sayfa SAYFALAR YAYINLAR Hepsini Gör TAVSİYE ETİKET ARŞİV SEARCH TÜM YAYINLAR İsteğinizle eşleşen bir yayın bulunamadı Anasayfa Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Paz P.te Sal Çar Per Cum C.te Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Oca Şub Mar Nis Mayıs Haz Tem Agu Eyl Eki Kas Ara Hemen Şimdi 1 dakika önce $$1$$ minutes ago 1 saat önce $$1$$ hours ago Dün $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago 5 haftadan daha eski Takipçiler Takip BU PREMIUM İÇERİK KİLİTLENDİ ADIM 1: Bir sosyal ağda paylaşın 2. ADIM: Sosyal ağınızdaki bağlantıyı tıklayın Tüm Kodu Kopyala Tüm Kodu Seç Tüm kodlar panonuza kopyalandı Kodlar / metinler kopyalanamıyor, lütfen kopyalamak için [CTRL] + [C] (veya Mac ile CMD + C) tuşlarına basın İçerik tablosu