KOMUNİZM NEDİR SOSYALİZM NEDİR FARKLAR VE BENZERLİKLER

comunism vs socialism

KOMUNİZM VS SOSYALİZM


Sosyalizmin ve Komünizmin arkasındaki ideoloji, sosyo-ekonomik eşitliğe, ortak mülkiyete dayanır. Marksist teoride sosyalizm, bir toplumun komünizme geçişinde kapitalizmi takip eden aşamadır. Her ikisi de kolektif işbirliği fikri üzerine kuruludur.

Tahmin edileceği üzere, pek çok insan için sosyalizm ve komünizm arasındaki farklar belirsizdir. Burada tek sorun bilgi eksikliği değil. Komunizm veya sosyalizm ile yönetildiği iddia edilmiş ve hatta devletin resmi adında bu ibareleri kullanmış ülkelerin uygulamalarında görülen görülen tezatlar ve karmaşadır ki işin aslı, komunizm ideolojisinde devlet kavramı zaten yoktur.

Sosyalizm nedir

Sosyalizm, ortak mülkiyetin devletin mükiyeti ile vücut bulması  veya üretim araçlarının devlet mülkiyetinde olması durumudur . Tamamen sosyalist bir devlet, devletin tüm üretim araçlarına sahip olduğu ve işlettiği devlet olacaktır. 

Bununla birlikte, neredeyse bütün modern kapitalist ülkelerin farklı oranlarla da olsa sosyalizmi ve kapitalizmi birleştirdiği görülür. Çünkü pek çok ülkede örneğin eğitim kurumlarının önemli bir kısmı devlete aittir.

ABD ve İngiltere dahil, kapitalizm çerçevesinde değerlendirilen pek çok ülke sosyalist ilkelerden öykünme devlet programları uygulamaktadır.

comunism vs socialism


Komünizm nedir

Komunizm temel prensibi , mülkün topluluğuna atıfta bulunur ; nihai amaç ise ekonomik eşitlik ve bunun paralelinde sosyal eşitliktir. Komunizm sanılanın aksine bugüne dek hiç uygulanmamış bir sistemdir çünkü temel prensiplerin gerçekleşebileceği bir dünya düzeninden söz etmek bu derece büyük insan topluluklarının yaşadığı bir dünya da olası değildir. 

Devletlerin olmadığı, ihtiyaç duyulanın dışında artı üretimin gerçekleşmediği, paranın kullanılmadığı, insanların mal ve hizmetlere belli bir pay ile değil, ihtiyaç duydukları kadar ulaşabilmelerine imkan tanınan, hiyerarşi ve işbirliğinin, insan rızası ve ortak kabul ile sağlandığı bir sistem. 

Komunizm ve Sosyalizm Benzer Yönleri


Sosyalizme karşı komünizm karşılaştırma tablosu
komünizmsosyalizm
EdebiyatKomünist Manifesto, “Das Kapital”, Devlet ve Devrim, Orman, Reform veya Devrim, Sermaye (Cilt I: Kapitalist Üretimin Eleştirel Bir Analizi), Sosyalizm: Ütopik ve Bilimsel, Gazap Üzümleri.Komünist Manifesto, “Das Kapital”, Devlet ve Devrim, Orman, Reform veya Devrim, Sermaye (Cilt I: Kapitalist Üretimin Eleştirel Bir Analizi), Sosyalizm: Ütopik ve Bilimsel, Gazap Üzümleri.

comunism vs socialism

Komunizm ve Sosyalizm arasındaki Farklar

Sosyalizme karşı komünizm karşılaştırma tablosu
komünizmsosyalizm
FelsefeHer biri kendi yeteneğine göre, her biri kendi ihtiyacına göre.Tüketim maddelerine serbest erişim, teknolojinin süper bolluğa izin veren gelişmeleriyle mümkün olmaktadır.Her birinden yeteneğine göre, her birine katkısına göre. Bireysel ücret / maaşları tamamlamak için toplum veya işgücü arasında dağıtılan kar vurgusu.
Anahtar ÖğelerÜretim araçlarının ortak mülkiyeti, özel mülk yok. cinsiyetler ve tüm insanlar arasında eşitlik, ulus ve devlet kavramlarını redMerkezi yönetim, Ortak mülkiyet, Ekonomik ve sosyal eşitlik, Ekonomik planlama, Fırsat eşitliği, 
Politik sistemBir komünist toplum , sınıfsız, ulus ötesi ve siyasi organlara ihtiyaç duymadan toplumu oluşturan her ferdin katılımıyla doğrudan yönetilir. Farklı siyasi sistemlerle bir arada bulunabilir. Sosyalistlerin çoğu katılımcı demokrasiyi savunurken, bazıları (Sosyal Demokratlar) parlamenter demokrasiyi savunur.
fikirlerBütün insanlar aynıdır, vazife ve meslekler farklı olsa da kazanımlar ortak pay edilmelidir. Yönetici bir sınıfa, partilere ve devlet organlarına ideal bir toplumda ihtiyaç yoktur. Tüm bireyler, temel tüketim maddelerine ve kamu mallarına erişebilmelidir.Büyük ölçekli endüstriler ortak çabadır ve bu endüstrilerden elde edilen getirilerin bir bütün olarak topluma fayda sağlaması gerekir.
Kişiye ait mülkMülkiyet kavramı yoktur. Her birey, toplumun sahip olduğu mal ve olanaklardan ihtiyaç duyduğu ölçüde faydalanacaktır.İki tür mülkiyet vardır: Bireye ait olan ev, kıyafet vb. kişisel mülkler. Devlete ait olanlar ise Kamu mülkleri, kurumlar, fabrikalar. fakat temel prensipte tüm üretim araçlarında işçiler pay sahibidir.
Kilit İsimlerKarl Marx, Friedrich Engels, Peter Kropotkin, Rosa Luxemburg, Vladimir Lenin, Emma Goldman, Leon Troçki, Joseph Stalin, Ho Chi Minh, Mao Zedong, Josip Broz Tito, Enver Hoxha, Che Guevara, Fidel Castro.Charles Hall, François-Noël Babeuf, Henri de Saint-Simon, Robert Owen, Charles Fourier, Louis Auguste Blanqui, William Thompson, Thomas Hodgskin, Pierre-Joseph Proudhon, Louis Blanc, Musa Hess, Karl Marx, Friedrich Engels, Mikhail Bukinin.
Sosyal yapıTüm sınıf ayrımları ortadan kaldırılmıştır. Herkesin hem üretim araçlarının sahibi hem de kendi çalışanları olduğu bir toplum.Sınıf ayrımı toplumun genelinde yok kabul edilir. Sınıf ayrımından söz edilebilen durumlar, temelde politik konum ve siyasal mevkiye göre belirlenir.
DinTüm dini ve metafizik inanışlar reddedilir. Engels ve Lenin, devleti yönetenlerin, dini, halkı uyuşturmak için kullandığını öne sürer. Onlara göre, ateizm “mevcut eşitsiz sosyal koşulların sonlanması” anlamına gelirYurttaşlık ve devlete bağlılığa dayalı bir dünya görüşü empoze edilmekle birlikte din seçme ve yaşama özgürlüğü vardır.
Ekonomik KoordinasyonEkonomik planlama, yatırım, üretim ve kaynak tahsisi ile ilgili tüm kararları koordine eder. Para yerine fiziksel birimlerle planlama yapılır.İhtiyaç duyulan kaynaklar tedarik edilir ve insanlar çalışarak üretilenleri paylaşır.Planlı sosyalizm, temel olarak yatırım ve üretim kararlarının planlanmasına dayanır.Planlama merkezileştirilebilir. Sosyalist devletlerin belirli süreleri kapsayan ekonomik planlarla kalkınma hedeflediği gözlenir.
Serbest seçimDevlet olmadığından, ancak belirli kararları almak için oylamalardan söz edilebilir. Politikacı adı altında olmasa da kanun uygulayıcılar ve kanaat önderleri için seçim oylamalar yapılabilir. Uygulamada, mitingler, propaganda araçları popülasyonu kontrol etmek için düzenlenir. Din, meslek ve evlilik bireye bağlıdır. Zorunlu eğitim. Vergilendirme ile finanse edilen sosyalleştirilmiş bir sistem aracılığıyla sağlanan sağlık hizmeti ve eğitime ücretsiz, eşit erişim. Üretim kararları, tüketici kararından daha fazla devlet kararıyla yönlendirilir.
TanımTüm mülkün ortak tutulmasına dayanan uluslararası teori veya sosyal organizasyon sistemi.İşçilere atfedilen asıl mülkiyete sahip, çoğu mülkün ortak tutulmasına dayanan bir teori veya sosyal örgüt sistemi.
Mülkiyet YapısıÜretim araçları başta olmak üzere ehr şey herkese aittir, yani hiçbir varlık ya da birey  mülkiyete sahip değildir.Bir mal veya mülkten faydalanan kişiler, "sahibi" değil "kullanıcı" dır.Üretim araçları, tüm topluma (Kamu mülkiyet modellerinde) veya işletmenin tüm çalışan üyelerine (Kooperatif mülkiyet modellerinde) aittir. Tahakkuk eden üretilen artı değer toplual aittir.
Ayrım KoşullarıTeoride, devletin tüm üyeleri birbirine eşit olarak kabul edilir. Her birey karar verme ve kararlarına göre hareket etme hakkına sahip kabul edilir. Ancak toplumun amaçlarına zıt beklentiler konusunda komunizm katidir.İnsanlar eşit olarak kabul edilir;İnsanları ayrımcılığa karşı korumak için gerektiğinde yasalar çıkar. Devlet düzenini korumak ve toplumun devamlılığına yönelik yasalar katidir.
Siyasi DeğişimKomünist görüş, aksi görüşlerin dile getirilmesine ve müdahaleye kapalıdır. Temelde eşitlikçi ve adil insanların yaşadığı bir toplum teorisinden yola çıkıldığından, buna itiraz eden ve mevcut düzeni benimsemeyen insanlardan söz edilemez.Sosyalist bir devletin temel dayanağı, kapitalizm, faşizm, aristokrasi gibi eşitsizliğe dayalı yönetim biçimlerine karşı mevcut sistemi korumaktır. Tek partii sistemde, sadece, mevcut parti için çalışacak adayların seçim ile değiştirilmesinden söz edilebilir.
Politik HareketlerMarksist Komünizm, Leninizm ve Marksizm - Leninizm, Stalinizm, Troçkizm, Maoizm, Dengizm, Prachanda Yolu, Titoizm, Lüksemburgluk, Konsey Komünizmi, Sol-Komünizm.Demokratik sosyalizm, Komünizm, Özgürlükçü sosyalizm, Sosyal anarşizm ve Sendikalizm.
Ekonomik sistemÜretim araçları, sermaye mallarında mülkiyet kavramını göz ardı ederek ortak tutulur.Üretim, insani ihtiyaçlara para kullanmadan doğrudan sağlanacak şekilde organize edilmiştir. Üretim araçları kamu kuruluşlarına veya kooperatiflere aittir ve bireylere bireysel katkı ilkesine dayanarak pay tazmin edilir.Üretim, ekonomik planlama veya pazarlar aracılığıyla çeşitli şekillerde koordine edilebilir.
VaryasyonlarSol Anarşizm, Konsey Komünizmi, Avrupa Komünizmi, Juche Komünizmi, Marksizm, Ulusal Komünizm, Marksizm Öncesi Komünizm, İlkel Komünizm, Dini Komünizm, Uluslararası Komünizm.Pazar sosyalizmi, Komünizm , Devlet sosyalizmi, Sosyal anarşizm.
Örneklerİdeal olarak, lider yoktur; insanlar sosyal ve siyasal iradeyi birlik olma güdüsüyle sergiler, toplum bireylerce doğrudan yönetilir. Komunizm aslında hiç uygulanmadı Küba, Çin gibi ülkeler tarihin hiç bir döneminde komunizm ile yönetilmedi.Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği (SSCB): SSCB'nin ekonomik sisteminin gerçek kategorize edilmesi tartışmalı olsa da, genellikle merkezi planlı bir sosyalizm biçimi olarak kabul edilir.
Kontrol araçlarıTeorik olarak devlet kontrolü yoktur.Tek partili yönetim ve yönetim organı olan merkezi hükümet.
İlk Fikirler19. yüzyılın ortalarında Karl Marx ve Frederick Engels tarafından kapitalizme ve feodalizme bir alternatif olarak teorileşen komünizm, 1910'ların başlarında Rusya'daki yaşanan devrimin ateşleyici olmasına rağmen uygulanamadı..1516'da Thomas More, "Ütopya" eserinde ortak mülkiyete dayanan bir toplumdan bahseder.1776'da, Adam Smith, önceki Cantillonian'ın fiyatların arz ve talepten kaynaklandığı görüşünü göz ardı ederek işgücü değeri teorisini savundu.
Modern örneklerSSCB (1922-1991) komunizm fikriyle doğan ve komunizmin fikir babalarının yetiştiği bir ülkeydi Çin, Kuzey Kore, Küba,gibi ülkeler komunizmin yaşayan temsilcileri olarak görülmekle birlikte belirli oranda sosyalizmle yönetilen ülkelerdir.Modern sosyalist ülkelerin örnekleri arasında Çin, Küba, Laos ve Vietnam sayılabilir.Hindistan, Kuzey Kore ve Sri Lanka gibi ülkeler de kendilerini anayasalarında sosyalist olarak nitelendiriyor.
TarihçeAna Komünist partiler arasında Sovyetler Birliği Komünist Partisi (1912-91), Çin Komünist Partisi (1921-ON), Kore İşçi Partisi (1949-ON) ve Küba Komünist Partisi (1965-ON) yer alıyor. Tarihsel sosyalist örnekler arasında Paris Komünü, Strandha Komünü, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan yer alır.
Savaşa Bakış AçısıKomünizm temelde tek toplum fikrine dayanır. Milliyet, ırk, din ve ideolojik ayrımların olmadığı, kişisel mülkiyetin ve paranın yer almadığı bir dünyada savaşa gerek kalmayacaktır. Buna karşın komunizmin başlangıcı devrim fikrine ve mevcut düzenlerin yıkımına dayanır.Görüşler savaştan (Charles Edward Russell, Allan L. Benson) savaşa (Eugene V. Debs, Norman Thomas) kadar uzanmaktadır. Sosyalistler ve Keynesçiler, savaşın ekonomiyi birey yararına iyileştirmese de, üretimi hızlandırdığında hemfikirdirler .
Dünyanın görünümüKomünizm uluslararası bir harekettir; Bir ülkedeki komünistler kendilerini diğer ülkelerdeki Komünistlerle dayanışma içinde görürler ancak ütopik şartlarından ziyade şiddet ve baskıya dayanan bir sistem imjaından kurtulması mümkün gözükmüyor ki, devletlerin olmadığı bir dünya düzeni ancak mevcut devletlerin kaos ve yıkımıyla gerçekleşebileceği fikrinden hareketle komunizmin korkulan maskesinden kurtulması mümkün gözükmemektedir.Sosyalizm, temelde ortak mülkiyete ve sosyal eşitliğe dayalı bir işçi hareketidir. Günümüz şartlarında kapitalizmin cazibesi ve insan bencilliği ve maddi hırsları göz önüne alındığında ancak devletin sağlık, eğitim gibi temel ihtiyaçlara yönelik üretim ve hizmet araçlarını yürütmesi ile sınırlı kalması ve mevcut sosyalist yönetimlerin 90'larda yaşananlara benzer ikinci bir rüzgar ile son bulacağı tahmin edilmektedir.

YORUMLAR

Feat:
Ad

ARKEOLOJi,16,BiLiM,10,FELSEFE,6,MiTOLOJi,2,PSiKOLOJi,6,SANAT,9,SOSYOLOJi,9,TARiH,14,
ltr
item
uztarih.com l Tarih kainatın vicdanıdır: KOMUNİZM NEDİR SOSYALİZM NEDİR FARKLAR VE BENZERLİKLER
KOMUNİZM NEDİR SOSYALİZM NEDİR FARKLAR VE BENZERLİKLER
https://3.bp.blogspot.com/-1btkz5Hws9s/XC6MhfXJSyI/AAAAAAAAIg4/oJcj3PqoOl04exX2JLRcZgP0aSGmIT_dwCLcBGAs/s640/comunism_3.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-1btkz5Hws9s/XC6MhfXJSyI/AAAAAAAAIg4/oJcj3PqoOl04exX2JLRcZgP0aSGmIT_dwCLcBGAs/s72-c/comunism_3.jpg
uztarih.com l Tarih kainatın vicdanıdır
https://www.uztarih.com/2019/01/komunizm-nedir-sosyalizm-nedir-farklar.html
https://www.uztarih.com/
https://www.uztarih.com/
https://www.uztarih.com/2019/01/komunizm-nedir-sosyalizm-nedir-farklar.html
true
518256124328164008
UTF-8
Tüm İletiler Yüklendi İleti bulunamadı HEPSİNİ GÖR Devamı Yanıtla Yanıtı İptal Et Sil Tarafından Ana Sayfa SAYFALAR YAYINLAR Hepsini Gör TAVSİYE ETİKET ARŞİV SEARCH TÜM YAYINLAR İsteğinizle eşleşen bir yayın bulunamadı Anasayfa Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Paz P.te Sal Çar Per Cum C.te Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Oca Şub Mar Nis Mayıs Haz Tem Agu Eyl Eki Kas Ara Hemen Şimdi 1 dakika önce $$1$$ minutes ago 1 saat önce $$1$$ hours ago Dün $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago 5 haftadan daha eski Takipçiler Takip BU PREMIUM İÇERİK KİLİTLENDİ ADIM 1: Bir sosyal ağda paylaşın 2. ADIM: Sosyal ağınızdaki bağlantıyı tıklayın Tüm Kodu Kopyala Tüm Kodu Seç Tüm kodlar panonuza kopyalandı Kodlar / metinler kopyalanamıyor, lütfen kopyalamak için [CTRL] + [C] (veya Mac ile CMD + C) tuşlarına basın İçerik tablosu