SUÇ VE SUÇUN TARİHÇESİ


Geçmişten Günümüze Suç Vakaları

Suç vakaları, kitlesel şiddet, çatışma, savaş ve terör olaylarını bir yana ayırırsak, daha çok bireysel veya belirli büyüklükteki grupların yasadışı eylemlerini kapsar. Bir eylemin suç sayılması, temelde o toplumun tabi olduğu devlet erkinin oluşturduğu kanunlardaki tespitlere dayanır.

Yani bir eylemin suç sayılması veya suçun ağırlığı, toplumdan topluma, ülkeden ülkeye değişebilir, hatta taban tabana zıtlıklar gösterebilir. Örneğin, evlilik dışı cinsel ilişki bir ülkede hapis cezası ile sonuçlanırken, bir diğerinde çiftlerin birlikte olması için evlilik kurumunun ne derece gerekli olduğu sorgulanabilmektedir.

Suç Vakalarının Dağılımı

Dünya genelinde adli vakalar incelendiğinde, işlenen suçların 3/2’ye yakın bir oranının mala yönelik suçlardan kaynaklandığı görülür. Suçun işlenme biçimi ve içeriğinde, darp, yaralama, cinayet gibi yöntemler kullanılsa da temel amaç bir malın illegal bir şekilde el değiştirmesine yöneliktir.

Bunun yanında, bazı illegal faaliyetler bir diğerini tetiklemektedir. Örneğin düşük gelir sınıfındaki kişilerin uyuşturucu, alkol, kumar gibi farklı bağımlılık düzeyleri olan alışkanlıklara sahip olması. Bu alışkanlıklarını finanse etmek için, soygun, darp, hırsızlık gibi suçları işlemelerini tetikler. (www.uztarih.com)


Suçun Tarihçesi ve Hukuk Kuralları

Haksız eylemler, bir başkasının can ve mal güvenliğine, özgürlüğüne kasıt içeren haksız eylemlerin suç sayıldığını kabul edersek. Hukukun varlığına ihtiyaç duyulmaksızın, iki insan karşılaştığı, aynı bölgede, aynı kaynaklardan faydalanmaya başlayarak yaşamaya başladığı andan itibaren suçun ortaya çıkması muhtemeldir. Dolayısıyla suç olarak nitelendirilebilecek olumsuz eylemler insanlık tarihi kadar eskidir.

Yüzyıllarca, adet ve geleneklerden oluşan sözlü hukuk kuralları, farklı toplumların bir arada yaşayabilmesi, iyi ve kötünün anlaşılması, ödül ve cezanın belirlenmesi açısından etkili oldu.İnsan toplulukları büyüdükçe, şekillendikçe, çoğaldıkça, yaşanılan coğrafyaya, zamanın şartlarına ve toplumların içinde bulunduğu kültürel, siyasal, sosyo-ekonomik şartlara göre şekillendi.

En Eski Yazılı Hukuk Kuralları

Şüphesiz en eski yazılı hukuk kuralları Sümerlere aittir. Hammurabi kanunlarında yer alan ceza kıstasları ve derecelendirilmiş dağılım, sonraki yüzyıllarda tüm Ortadoğu, Ön Asya, Yunan ve Roma hukukunu etkilemesi bir yana Yahudi ve İslam hukukunun şekillenmesinde öncül olmuştur.

Babil kralı Hammurabi'nin (MÖ 1728-MÖ 1686) arası hükümdarlığı döneminde oluşturulan bu kanunlar 282 madde ile sıralanarak yazılmıştır. Hammurabi kanunlarının genel tabiatı kıstas esasına dayanmaktadır. Yapılan bir cinayet, yaralama, hırsızlık vakasına maruz kalan kişi, zanlıdan benzer bir şekilde intikam alma veya bedel ödetme eylemiyle ödeşmektedir.

Hammurabi Kanunları, Örnek Maddeler:

Madde 195. Eğer bir evlat babasına vurursa onun elleri balta ile kesilir.
madde 196. Eğer bir adam başka bir adamın gözünü kör ederse onun da gözü kör edilir.
madde 197. Eğer bir adam bir başkasının kemiğini kırarsa onun da kemiği de kırılır.


Hammurabi Kanunları Madde Bazında İçerik

 • Adaletsiz Eylemlerden Kaynaklanan Suçlar: (madde 1-5)
 • Mal Mülk Anlaşmazlığına Dair Suçlar: (madde 6-25)
 • Arazi ve Haneye Dair Suçlar: (madde 26-60-4)
 • Ticaret ve Alışverişe Dair Suçlar (madde 107-126)
 • Evlilik Aile Mülkiyeti (madde 127-194)
 • Kısasa kısas Suçlar: (madde 195-214)
 • Meslek Erbapları ile ilgili suçlar: (madde 215-240)
 • Para İle Bedeli Ödenebilen Suçlar ve Fiyatlar: (madde 241-277)
 • Köle Hakları ve Meselelerine Dair Suçlar: (madde 278-282) (www.uztarih.com)

Roma Hukuku

Roma Hukuku, Roma’nın kuruluşu MÖ 7. y.y.’dan, MS 6.y.y.’a kadar yaklaşık 1300 yıl sürecinde, Roma imparatorluğu büyüdükçe, sınırları genişledikçe, şehir hayatı ve ticaret geliştikçe ortaya çıkan gereksinimlere bağlı olarak değişerek ve gelişerek oluşmuş bir kanun külliyatını kapsar.

Roma hukuku, “Kamu Hukuku” ve “Özel Hukuk” olarak iki ana kapsamda kanunlar içerir. Bu ayrımın gerçekleştiği ilk hukuk sistemidir. Avrupa hukuk sistemi, Roma hukukunu temel alarak gelişmiştir. Roma Hukuku, beşeri bir sistem olarak "Corpus Iuris Civilis" denilen bir külliyatta toplanmıştır.

Adli Takip Yöntemlerinin Oluşumu

İngiltere’nin Liverpol ve Birmingham şehirlerinde, önemli suçluları fotoğraflayarak kayıt tutmaya başladı.

1871’de İngiltere’de yayımlanan bir kararname ile, emniyet güçlerince tutuklanan tüm şahıslarının fotoğraflarının çekilmesi ve kimlik bilgileri ile birlikte bir suçlu kayıt tutanağının hazırlanıp ilgili karakollarda saklanması zorunlu hale geldi.


Suç ve Suçlu Profili

Yüzyıllar boyunca, dünya çapında, pek çok belgelenmiş ve kayda alınmış suç vakası oldu. Bunların önemli bir kısmı o dönemin basın kaynakları, devlet arşivleri veya edebiyata konu olmaları sebebi ile sonraki nesillere ulaştılar. Bu suç vakalarının önemli bir kısmı, abartı, söylence veya propagandadan ibaretti.

17. y.y. ABD kolonilerinden kalan suç kayıtlarının en belirginleri, cadılık suçlamaları ile yargılanan kişiler, bu suçtan kanun kuvvetlerince asılanlar veya halk tarafından linç edilip yakılanlara aittir. Yine kolonilerin bağımsızlık döneminde pek çok insan siyasi entrikalar veya şüphelerle casus olarak yargılanmış ve ceza almıştır.

Özellikle son ikiyüzyıldır, sanayileşmiş Avrupa ülkeleri ve ABD başta olmak üzere, büyük şehirlerin çoğaldığı ülkelerde, suç ve suçluların tanımlanması, takibi ve kayıt altına alınmasını sağlayacak adli makamlar oluştu.

Son elli yıldır pek çok ülkede kanun kuvvetleri, sadece suçun tespiti ve suçlunun takibini değil, suçlu profillerinin ve suça iten davranışların tespit ve sınıflandırılmasını içeren, davranış bilimleri gibi departmanlar oluşturdu. (www.uztarih.com)


En Çok Cinayet İşlenen Ülkeler

1980 – 2015 arasında, dünya genelinde, adli makamlara yansıyan fakat zanlısı bulunamayan ve çözülemeyen 200.000’den fazla cinayet vakası mevcuttur. ABD istatistikleri her 3 cinayet davasından birinin sonuçlanamadığına yöneliktir.

Popüler kültür ve sinema filmleri ABD ve özellikle New York gibi kozmopolit şehirlerin yüksek suç oranı ve özellikle cinayetlere sahne olduğunu gösterse de, aslında ABD cinayet istatistiklerinde tüm dünya ülkeleri arasında ilk 100’e bile girmemektedir.

Tüm dünya ülkelerinde, toplam nüfus ve işlenen cinayet sayısı, yıllık ortalama ile orantılandığında El Salvador, dünyada cinayet oranı en yüksek ülke olarak karşımıza çıkmaktadır Her 100.000 kişiden 108’inin cinayete kurban gittiği ülkede, kabaca orantılandığında her 1000 kişiden biri cinayete kurban gidiyor demektir.


Diğer yandan, nüfusa oranından bağımsız olarak en fazla cinayet işlenen ülke Brezilyadır. Her yıl 50.000’den fazla insan cinayete kurban gitmektedir. Brezilya’da suç vakalarının çok yüksek oranda olması, 2018 yılı başkanlık seçimlerinde suçla mücadelenin, adayların en önemli vaatlerinden biri olmasına sebep olmuştur.


En Çok Hırsızlık Vakası Görülen Ülkeler

Hollanda, tüm dünya ülkeleri arasında en çok hırsızlık vakası yaşanan ülkedir. Bu ülkede her yüz kişiden biri hırsızlık şikayeti ile adli makamlara başvurmaktadır. 
Hırsızlık oranlarında İlk dörtte yer alan diğer ülkeler Danimarka, İsveç, Belçika'dır.

Avrupa’nın bu gelişmiş ve milli geliri yüksek ülkelerinde bu derece yüksek hırsızlık vakası yaşanmasının temel sebepleri arasında, eğitim düzeyi yüksek vatandaşların, Güney Avrupa ülkelerine nazaran her türlü hırsızlık eylemini adli makamlara bildirmesi, AB serbest dolaşım imkanı sebebi ile Avrupa’nın nispeten fakir ülkelerinden bu ülkelere gelen kişilerin yüksek oranda hırsızlık sabıkasının olması gibi sebepler vardır.

Hırsızlık suçuna istinaden, soygun suçları, beraberinde yüksek oranda ateşli silah kullanımı ve bunun sonucunda, yaralama ve cinayet vakaları içermesi sebebiyle daha tehlikeli bir suç vakasıdır. Soygun istatistikleri incelendiğinde, ilk üç sırayı, Arjantin, ABD ve Meksika’nın yer aldığı görülmektedir. (www.uztarih.com)


En Çok Tecavüz Suçu İşlenen Ülkeler

İsveç tecavüz oranının en yüksek olduğu ülkedir. İsveç’i İzlanda takip eder. Bu iki kuzey ülkesinin bu suç sıralamasında ilk sıralarda yer alması. Bu iki ülkeyi sıralamada takip eden, Guyana, ABD ve El Salvador ile karşılaştırıldığında, daha homojen, nüfus ortalaması daha eğitimli olmaları açısından dikkat çekicidir.


Tarihte Suça Dair İlkler


Zehir Kullanılarak Gerçekleşen İlk İnfaz

Atina'lı filozof Sokrates, gençleri, geleneklere, devlete ve devletin tanrılarına karşı kışkırtmak ile suçlanmıştı. Öğrencisi Platon’un, Sokrates’in Savunması adlı kitapta anlatılan savunması ve sonrasında sürgünü reddetmesi ile, zehir içerek ölüme mahkumiyetine karar verildi. Bu infaz yazılı belgelerde geçen ilk suçlu infazıdır.

İlk Seri Katil Vakası

İlk seri katil vakası, tahmin edilenden daha eski. MÖ. 331 yılında, Roma’da ardı ardına, veba benzeri bir hastalık sonucu öldüğü düşünülen erkeklerin, zehirlendiği tespit edildi. Roma döneminden kalma kayıtlarda, zehri yiyeceklere karıştırmış olması muhtemel 170 hizmetçi kadının sorgulandığı ve 2 kadının tutuklandığı görülüyor. 

Bu olayın en ilginç yanı, kadınların, hazırladıkları karışımın zehir olmadığını iddia ederek, yeniden hazırlamayı ve kendilerinin kullanarak bunu ispatlayacakları iddiası sonrasında buna izin verilmiş. Kadınlar kendi hazırladıkları zehiri içerek bir nevi intihar ederek mahkemenin vereceği muhtemel ölüm cezasını kendileri gerçekleştirmiş.

İlk Bombalı Araç Saldırısı

1905 yılında Taşnak Ermeni cemiyetine bağlı komitacıların Osmanlı Padişahı ll.Abdülhamid’in aracına yerleştirdikleri bombanın infilak etmesi sonucu 26 kişi hayatını kaybetti. ll.Abdülhamid, henüz araca binmediği sırada patlama yaşandığı için saldırıdan yara almadan kurtuldu. Bu saldırı tarihte yaşanan ilk bombalı araç saldırısıdır.

Ateşli Silah Kullanılan İlk Suikast

İskoçya Moray kontu James Stewart, 1570 yılında, Kraliçe Mary’e olan mualefeti sebebiyle, kraliçenin destekçilerinden  James Hamilton tarafından kurulan bir pusuda, bir tüfekle vurularak hayatını kaybetti. James Stewart, ateşli bir silahla suikasta uğrayarak öldürülen ilk kişidir.

Canlı Yayın Esnasında Gerçekleşen İlk Suikast

J.F.Kennedy’i düzenlediği suikast ile öldüren Lee Harvey Oswald. Yargılama sürecinde, belediye binasından, iki kolunda polisler olmak üzere çıktığı esnada, ABD televizyonlarınca canlı yayın yapıldığı sırada suikasta uğradı. Karnından tabanca ile vurulan Osvald hayatını kaybetti. Lee Harvey Oswald bir canlı yayın esnasında suikast düzenlenerek öldürülen ilk kişidir. (www.uztarih.com)

YORUMLAR

BLOGGER: 2
 1. Böyle içerikler hep ilgimi çekmiştir. Başkan Kennedy'nin olayı cinayet içinde cinayet, yılan hikayesi. Yemeğimi aldım ve yazınızı okudum, büyük keyif aldım. Diğer yandan demek ki eğitim = ahlak ve mutluluk değilmiş, bunu da birkez daha görmüş oldum.

  Emeğinize sağlık.

  YanıtlayınSil
 2. Begenerek okudum.teşekkür ederim.

  YanıtlayınSil

Feat:
Ad

ARKEOLOJi,16,BiLiM,10,FELSEFE,6,MiTOLOJi,2,PSiKOLOJi,6,SANAT,9,SOSYOLOJi,9,TARiH,14,
ltr
item
uztarih.com l Tarih kainatın vicdanıdır: SUÇ VE SUÇUN TARİHÇESİ
SUÇ VE SUÇUN TARİHÇESİ
https://2.bp.blogspot.com/-oxV_EigOiV8/W8Jj6MeWYLI/AAAAAAAAIIE/Toe54FSdw10RqMkxsDcCDKF4KqOFbrsVwCLcBGAs/s640/serial_1.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-oxV_EigOiV8/W8Jj6MeWYLI/AAAAAAAAIIE/Toe54FSdw10RqMkxsDcCDKF4KqOFbrsVwCLcBGAs/s72-c/serial_1.jpg
uztarih.com l Tarih kainatın vicdanıdır
https://www.uztarih.com/2018/10/suc-ve-sucun-tarihcesi.html
https://www.uztarih.com/
https://www.uztarih.com/
https://www.uztarih.com/2018/10/suc-ve-sucun-tarihcesi.html
true
518256124328164008
UTF-8
Tüm İletiler Yüklendi İleti bulunamadı HEPSİNİ GÖR Devamı Yanıtla Yanıtı İptal Et Sil Tarafından Ana Sayfa SAYFALAR YAYINLAR Hepsini Gör TAVSİYE ETİKET ARŞİV SEARCH TÜM YAYINLAR İsteğinizle eşleşen bir yayın bulunamadı Anasayfa Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Paz P.te Sal Çar Per Cum C.te Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Oca Şub Mar Nis Mayıs Haz Tem Agu Eyl Eki Kas Ara Hemen Şimdi 1 dakika önce $$1$$ minutes ago 1 saat önce $$1$$ hours ago Dün $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago 5 haftadan daha eski Takipçiler Takip BU PREMIUM İÇERİK KİLİTLENDİ ADIM 1: Bir sosyal ağda paylaşın 2. ADIM: Sosyal ağınızdaki bağlantıyı tıklayın Tüm Kodu Kopyala Tüm Kodu Seç Tüm kodlar panonuza kopyalandı Kodlar / metinler kopyalanamıyor, lütfen kopyalamak için [CTRL] + [C] (veya Mac ile CMD + C) tuşlarına basın İçerik tablosu